báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2015-2016

Thứ bảy - 07/11/2015 19:27
Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trường Mầm non Vĩnh Lộc
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ
 
Số:..../KHTMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                                                        Vĩnh Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
 
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
1. Mục đích tự đánh giá
Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo thông tư số 25/2014/TT-BGD ĐT đề xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan  chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.
Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.
2. Phạm vi tự đánh giá
Đánh giá toàn bộ các hoạt động của trường mầm non Vĩnh Lộc với 5 tiêu chuẩn (29 tiêu chí) theo Thông tư số 25/2014/TT - BGDĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non..
3. Yêu cầu
a. Khách quan và trung thực
b. Công khai và minh bạch.
II. NỘI DUNG
1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá
a) Thành viên hội đồng tự đánh giá
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1  Nguyễn Thị Minh  Hiệu trưởng  Chủ tịch hội đồng
2  Trần Thị Hương  Phó Hiệu Trưởng  Phó chủ tịch hội đồng
3 Nguyễn Thị thu Hiền  Chủ tịch công đoàn  Trưởng ban thư ký
4  Lê Thị Thùy  Tổ trưởng chuyên môn  Ủy viên hội đồng
5  Phạm Thị liên  Kế toán  Ủy viên hội đồng
6  Nguyễn Thị thúy Hà  Bí thư chi đoàn  Ủy viên hội đồng
7  Phan Thị Mai  Nuôi dưỡng  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
8  Bùi Thị Mỹ Hạnh  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
9  Nguyễn Thị Hằng  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
10  Phan Thị Anh  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
11  Trần Thị Hằng  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
12  Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
13  Lâm Thị Huyên  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
14  Phan Thị Doan  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
15  Nguyễn Thị Định  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
16  Nguyễn Thị Hồng  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
17  Bùi Thị Hoa  Giáo viên  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
18  Dương Thị Dung  Y tế  Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
19 Nguyễn Thị Quyên Nuôi dưỡng Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
20 Nguyễn Thị Phương Nuôi dưỡng Thu thập và viết phiếu đánh giá cho nhóm
 
b) Nhóm thư ký
 
TT Họ và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hiền  Chủ tịch công đoàn
2  Phạm Thị liên  Kế toán
3  Nguyễn Thị thúy Hà  Bí thư chi đoàn
4  Nguyễn Thị Hằng  TTCMMG
5  Bùi Thị Hoa  Giáo viên
 
c) Các  nhóm công tác
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và Tên Chức vụ
 Nhóm 1  Nguyễn Thị thúy Hà  Bí thư chi đoàn
 Nguyễn Thị Định  Giáo viên
 Nguyễn Thị Hằng  Giáo viên
 Nhóm 2    
 Phan Thị Mai  Nuôi dưỡng
 Lâm Thị Huyên  Giáo viên
 Bùi Thị Hoa  Giáo viên
Phan Thị Doan  Giáo viên
 Nhóm 3  Trần Thị Hương  Phó Hiệu Trưởng
 Phạm Thị liên  Kế toán
 Trần Thị Hằng  Giáo viên
 Nhóm 4  Nguyễn Thị Thu Hiền CTCĐ
 Bùi Thị Mỹ Hạnh  Giáo viên
 Phan Thị Anh  Giáo viên
 Nhóm 5  Lê Thị Thùy  Tổ trưởng chuyên môn
 Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên
 Nguyễn Thị Hồng  Giáo viên
 Dương Thị Dung  Y tế
 
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian
Thời gian tập huấn Tự đánh giá cấp trường: Từ Tháng 8 năm 2015.
b) Thành phần
Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong các nhóm.
c) Nội dung
Hướng dẫn các giáo viên thu thập TTMC, đánh giá các chỉ số trong từng tiêu chí.
Thông tư Số: 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7/8/2014 và các văn bản liên quan đến kiểm định.
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực Thời điểm huy động Ghi chú
 1  1  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
 Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
 (Từ 25/8 đến 20/11/2015)
 (Từ 25/8 đến 20/11/2015)
 
 
 2  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
 (Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 3  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 4  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 5  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 6  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 7  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 8  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 2  1  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 2  Tập hợp số liệu, thu thập thông tin và minh chứng
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 3  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 4  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 5  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 3  1  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 2  Tập hợp số liệu, thu thập thông tin và minh chứng
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 3  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 4  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 5  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 6  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 4  1  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 2  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 5  1  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 2  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 3  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 4  Thu thập thông tin và minh chứng
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 5  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 6  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 7  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 8  Thu thập thông tin và minh chứng
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí
(Từ 25/9 đến 20/12/2015  
 
4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
 
Tiêu chuẩn, tiêu chí Dự kiến các minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm công tác, cá nhân thu thập Dự kiến chi phí (nếu có) Ghi chú
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 1  - Các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.Quyết định thành lập  hội đồng trường. Quyết định thành lập hôi đồng thi đua khen thưởng. Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN
- Quyết định thành lập hội đồng chấm giáo viên giỏi trường. Quyết định thành lập tổ chuyên môn. Quyết định thành lập tổ văn phòng.Hồ sơ chi bộ
- Hồ sơ  Công đoàn. Quyết định thành lập Chi đoàn… Các minh chứng khác
 Hồ sơ quản lý nhân sự, HS của các đoàn thể trong trường.  Nhóm:  và cá nhân: Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị thúy Hà
Nguyễn Thị Định
 500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2  Chuyển đổi loại hình trường
Bìa đất nhà trường
Hồ sơ thiết kế xây dựng của trường
Kế hoạch phát triển năm học
Danh sách trẻ các lớp
 Hồ sơ phổ cập
Hồ sơ của chính quyền nhà trường
Hồ sơ kế toán
Hồ sơ giáo viên
 Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Thúy Hà  700,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 3  Tờ trình thành lập các tổ
Danh sách các tổ chuyên môn
Kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch bồi dưỡng tổ chuyên môn
Hồ sơ các tổ chuyên môn, máy chiếu
Hồ sơ các tổ chuyên môn, máy chiếu
Đánh giá xếp loại thi đua
 Hồ sơ nhân sự của nhà trường
Máy tính lớp 5 T
 Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Hằng  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 4  Tờ trình thành lập các tổ
Danh sách các tổ chuyên môn
Kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch bồi dưỡng tổ chuyên môn
Hồ sơ các tổ chuyên môn, máy chiếu
Hồ sơ các tổ chuyên môn, máy chiếu
Đánh giá xếp loại thi đua. Hồ sơ thi đua khen thưởng
 Bộ hồ sơ kế toán, HS quả lý tài sản.
Hồ sơ chuyên môn
Hồ sơ nhân sự
Hồ sơ giáo viên
Hồ sơ ban giám hiệu
 Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Thúy Hà  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 5  Kế hoạch , kết quả các phong trào thi đua
Kế hoạch hoạt động của nhà trường
Phân công phân nhiệm
Kế hoạch năm học
Sổ theo dõi kiểm tra thường xuyên của BGH
Thi khảo sát chất lượng giáo viên
Kết quả đánh giá của phòng
Theo dõi nhân sự và thi đua
Kế hoạch theo dõi chuyên môn. Theo dõi cơ sở vật chất
Sổ theo dõi trẻ , danh bạ học sinh . Sổ theo dõi trẻ khuyết tật hòa nhập
Biên bản họp hội đồng. Hồ sơ tài chính. Hồ sơ lưu
 Hồ sơ trường ban giám hiệu. Hồ sơ kế toán
Bộ hồ sơ chuyên môn.
Hồ sơ của nhà trường
 Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Hằng  550,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 6  Hồ sơ quản lý các hoạt động giáo dục
Các quyết định đề bạt bổ nhiệm CBQL-GV
Quy chế chi tiêu nội bộ. Dự toán thu chi
Thực hiện thu chi.Báo cáo tài chính
Biên bản kết luận kiểm tra tài chính
Phần mềm lưu trữ hồ sơ chứng từ
Kế hoạch kiểm tra tài chính của cấp trên. Công khai tài chính
 Phòng hiệu trưởng, phòng kế toán  Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Định  700,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 7  Một số nội quy của nhà trường
Nội quy đối với bảo vệ
Kế hoạch đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học
Kế hoạch phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch phòng ngừa các dịch bệnh cho trẻ
Hợp đồng cung cấp thực phẩm
Kế hoạch ATTP, VSMT. Phân công đứng lớp.
Báo cáo tổng kết cuối năm
 Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó  Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Thùy Hà  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 8  Ảnh chụp các ngày lễ hội
Giáo án đóng mở các chủ đề
Kế hoạch cho trẻ tham quan các di tích lịch sữ
Tranh ảnh các trò chơi dân gian
 Hồ sơ chuyên môn
Hồ sơ giáo viên
Hồ sơ nhân sự
Bộ sưu tập ảnh
 Nhóm: Nhóm 1 và cá nhân: Nguyễn Thị Hằng  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 1  Các loại bằng nâng cao trình độ của BGH
Bằng QLGD
Đánh giá kết quả của CBQL
Phần mềm PC, KĐCL,GA Điện tử
Đánh giá công chức của BGH
 Phòng hiệu  trưởng, Máy tính hiệu phó  Nhóm: Nhóm 2 và cá nhân:  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 2  Danh sách trẻ và giáo viên
Các loại văn bằng chứng chỉ giáo viên
Sổ theo dõi sự tiến bộ trẻ khuyết tật
 Các nhóm lớp, phòng hiệu trưởng  Nhóm: Nhóm 2 và cá nhân: Bùi Thị Hoa  300,00 vnd  
Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 3  Các danh hiệu lao động nhà trường, cá nhân
Danh hiệu thi đua của cá nhân
Kết quả đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
Các loại lương, thai sản, ốm đau
 Phòng Hiệu trưởng
Hồ sơ chuyên môn
Hồ sỏ kế toán
Hồ sơ y tế
 Nhóm: Nhóm 2 và cá nhân: Bùi Thị Hoa  350,00 vnd  
Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 4  Hồ sơ nhân viên
Bằng nghề kế toán, y tế
Thu chi tài chính nhà trường
Bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên
Xếp loại của nhân viên
Phân công nhiệm vụ của nhân viên
 Phòng Hiệu trưởng
Hồ sơ nhà trường
Hồ so chuyên môn
 Nhóm: Nhóm 2 và cá nhân: Phan Thị Doan  400,00 vnd  
Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 5  Danh sách các nhóm lớp
Hồ sơ bán trú
 Phòng kế toán, các nhóm lớp  Nhóm:  200,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 1  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sơ đồ tổng thể của nhà trường
Biển tên trường, khuôn viên trường
Hệ thống cống rãnh, nước sạch
 Phòng hiệu trưởng.  Nhóm: Nhóm 3 và cá nhân: Trần Thị Hương  400,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 2  Ảnh chụp sân, vườn cây của nhà trường
Cây cảnh có gắn biển tên
Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường
 phòng hiệu trưởng, ảnh chụp thực tế  Nhóm: Nhóm 2 và cá nhân: Phạm Thị Liên  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 3  Các phòng học
Diện tích các phòng học
Trang trí các nhóm lớp
Tài sản các nhóm lớp
Đồ dùng phục vụ trẻ ngủ
Hiên chơi đảm bảo quy định
 Các nhóm lớp, các phòng, tài sản của trẻ trên nhóm lớp  Nhóm: Nhóm 3 và cá nhân: Trần Thị Hằng  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 4  Ảnh chụp toàn bộ phòng thể chất
Ảnh chụp các thiết bị trong phòng
Ảnh chụp phòng nhà bếp và các nơi chế biến
Giấy chứng nhận bếp VSATTP
Ảnh chụp phòng vệ sinh của trẻ và GV
 Các phòng chức năng, Phòng hiệu trưởng  Nhóm: Nhóm 3 và cá nhân: Phạm Thị Liên  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 5  Ảnh chụp văn phòng và các bảng biểu
Sổ theo dõi tài sản nhà trường
ảnh chụp phòng hiệu phó
ảnh chụp các phương tiện làm việc
ảnh chụp phòng y tế
ảnh chụp nhà xe, bờ rào
 Phòng hiệu trưởng, Máy ảnh nhà trường  Nhóm: Nhóm 3 và cá nhân: Phạm Thị Liên  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 6  Danh mục đồ dùng đồ chơi
Sổ kiểm tra tài sản của nhà trường
Đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn
Kế hoạch tu sửa, thay thế bổ sung
Sổ theo dõi tài sản của kế toán
 Hiệu phó, phòng hiệu trưởng, kế toán  Nhóm: Nhóm 3 và cá nhân: Trần Thị Hằng  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 4, Tiêu chí 1  Biên bản họp phụ huynh các lớp
Danh sách Ban đại diện CMHS của nhà trường
Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Kế hoạch họp phụ huynh của nhà trường
Phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh
 Phòng hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp  Nhóm: Nhóm 4 và cá nhân: Nguyễn Thị thu Hiền  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 4, Tiêu chí 2  Tờ trình đề án phát triển giáo dục 5 tuổi
Kế hoạch phát triển 5 tuổi
Kinh phí tu sữa cơ sở vật chất
Kế hoạch phối hợp với ác tổ chức đoàn thể về môi trường ngoài lớp
Kế hoạch đảm bảo an toàn cho trẻ.
Kế hoạch tổ chức các buổi lao động đoàn thể.
 Phòng hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn  Nhóm: Nhóm 4 và cá nhân: Bùi Thị Mỹ Hạnh  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 1  Kết quả cân đo, khám sức khỏe
Sổ liên lạc
Bảng tổng hợp tại lớp để thông báo tới các phụ huynh
Kế hoạch phát triển vận động
Kết quả đánh giá chất lượng trẻ
kết quả theo dõi đánh giá sản phẩm của trẻ
Kết quả đánh giá chất lượng cuối năm của trẻ
Sổ nhật ký đánh giá cuối ngày của cô
 Các nhóm lớp, Phòng y tế, phòng hiệu phó  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Lê Thị Thùy  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 2  Ảnh chụp hoạt động chơi của trẻ
ảnh chụp hoạt động học của trẻ
Kết quả đánh giá cuối chủ đề của giáo viên
Kết quả đánh giá của cô
Đánh giá xếp loại cuối năm các trẻ
 Phòng hiệu trưởng, máy tính trường  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Nguyễn Thị Thảo  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 3  - Tổng hợp cân đo các nhóm lớp
- Tổng hợp đánh giá trẻ cuối chủ đề
 Máy tính hiệu phó  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Dương Thị Dung  650,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 4  ảnh chụp trẻ đang vui ca hát
ảnh chụp các hoạt động lễ hội
ảnh các hội thi
ảnh chụp giờ hoạt động tạo hình
Minh chứng thực tế
Đánh giá chất lượng trẻ cuối mỗi chủ đề
Minh chứng thực tế
Minh chứng thực tế
 Máy tính hiệu phó, Phòng hiệu phó  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Nguyễn Thị Hồng  600,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 5  ảnh trẻ đang chơi cùng nhau
Minh chứng thực tế
Minh chứng thực tế
 Máy tính  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Lê Thị Thùy  500,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 6  ảnh chụp trẻ đang vệ sinh sân trường
Minh chứng thực tế
ảnh chụp trẻ đang chăm sóc cây cảnh
ảnh chụp trẻ đang tham gia giao thông
 Máy tính  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Nguyễn Thị Thảo  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 7  Sổ theo dõi chuyên cần trẻ toàn trường
Sổ theo dõi chuyên cần trẻ 5tuối
Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mẫu giáo
Hồ sơ đánh giá theo dõi trẻ 5 tuổi
 Phòng hiệu phó  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Dương Thị Dung  450,00 vnd  
Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 8  Sổ liên lạc, theo dõi sức khỏe trẻ
Danh sách trẻ phục hồi suy dinh dưỡng
Kết quả suy dinh dưỡng cuối năm của trẻ
Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì ở trẻ
Kết quả cân đo khám sức khỏe
Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập
 Phòng y tế  Nhóm: Nhóm 5 và cá nhân: Dương Thị Dung  400,00 vnd  
           
 
5. Thời gian thực hiện
 
Thời gian Hoạt động
Tuần 1
(Từ ngày 25/08/2015 đến ngày 30/08/2015)
- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
Tuần 2
(Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 18/10/2015)
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
Tuần 3 -
(Từ ngày 14/09/2015 đến ngày 25/11/2015)
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng TĐG
- Mã hoá các minh chứng thu được
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí
Tuần 4
(Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015)
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG
Tuần 5
(Từ ngày 15/12/2015 đến ngày 22/12/2015)
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG
Tuần 6
(Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 07/11/2016)
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần 7
(Từ ngày 20/1/2016 đến ngày 27/1/2016)
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG
Tuần 8 -9
(Từ ngày 12/02/2016 đến ngày 24/02/2016)
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần 10-11
(Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 15/03/2016)
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp
Tuần 12
(Từ ngày 15/03/2016 đến ngày 22/03/2016)
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 13
(Từ ngày 22/03/2016 đến ngày 27/03/2016)
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường
Tuần 14
(Từ ngày 05/04/2016 đến ngày 10/04/2016)
- Nộp báo cáo TĐG
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng tự đánh
Các nhóm đánh giá  thu thập thông tin minh chứng viết phiếu đánh giá nộp về hội đồng tự đánh giá trường trong tháng 11/2015;
Thư ký tổng hợp hợp xong trong tháng 12/2015.
 
Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Hiệu trưởng(để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Lưu: …
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

 
 
 
Nguyễn Thị Minh
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn