Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

Thứ tư - 02/11/2016 20:34
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ
     UBND HUYỆN CAN LỘC
    TRƯỜNG MN VĨNH LỘC
 
           số:   /QĐ-TrMN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
 
 
 

            Vĩnh  Lộc, ngày 11  tháng 10  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập tổ trưởng, tổ phó, tổ chuyên môn năm học 2016-2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LỘC
 
          - Căn cứ vào điều lệ Trường Mầm Non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2008;
- Căn cứ vào công văn số 271/PGD&ĐT ngày 02/08/2011 của trưởng phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thành lập các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định tại phòng ngày 06/10/2016;
          - Căn cứ vào cuộc họp cấp ủy chi bộ trường MN Vĩnh Lộc ngày 7/10/2016;
          - Căn cứ vào cuộc họp của giáo viên ngày 9/10/2016;
- Dựa vào thực tế của trường MN Vĩnh Lộc xét trình độ năng lực công tác của giáo viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thành lập 3 tổ chuyên môn trong năm học 2016-2017 bao gồm:
1.     Tổ chuyên môn mẫu giáo:
2.      Tổ chuyên môn nhà trẻ:
3.     Tổ văn phòng
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Các tổ chuyên môn có trách nhiệm.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nôi dung về hoạt động của các tổ, kế hoạch của các tổ phải bám sát vào nhiệm vụ năm học và kế hoạch của nhà trường theo đúng quy định hiện hành đồng thời báo cáo kết quả hoạt động về hội đồng nhà trường vể phòng GD&ĐT.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                     
 Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 - Như điều: 1
 - Lưu: VT
 
 
 
                                                                                       Nguyễn Thị Minh
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương , PHT

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn