Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học NH 2015 -2016

Thứ ba - 06/10/2015 21:07
kẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LỘC
 
 
 

Số:        /KH- MN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          Vĩnh Lộc,  ngày      tháng 9  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016
 
        Thực hiện Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD-ĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1524/SGDĐT-TTr ngày 10/9/2015 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016; Kế hoạch số 442/BC-UBND ngày 20/8/2015 của UBND huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016; Công văn 599/HD-PGDĐT ngày 24 tháng 9  năm 2015 của Phòng giáo dục đào tạo về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số:  598/KHKTr-PGDĐT ngày 24 tháng 9  năm 2015 kế hoạch kiểm tra năm học 2015 -2016;
          Năm học 2015 – 2016 ban kiểm tra nội bộ trường học của đơn vị trường MN Vĩnh Lộc đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau .
          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          1- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện nhân tố tích cực, đồng thời xử lý, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục trong nhà trường.
Tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra đến trường; tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, nhắm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ măm học 2015- 2016.
2. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Công văn số 1524/SGDĐT-TTr ngày 10/9/2015 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016 và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
            3. Tập trung giải quyết tốt, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ đơn vị, hạn chế đơn thư vượt cấp.
         
          II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1.     Xây dựng củng cố lực lượng kiểm tra;
           Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ nhà trường đảm bảo đủ số lượng, trình độ năng lực nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng ban kiểm tra nội bộ trường học.
          2. Tổ chức hoạt động kiểm tra:
a. Kiểm tra toàn diện GV
- Số giáo viên kiểm tra toàn diện : 6 giáo viên. Đạt 43%
-  Căn cứ vào chủ đề năm học “ Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT Nhằm nâng cao chất lượng GD” Trường tập trung kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động GD giữa cô và trẻ.
b. Kiểm tra chuyên môn:  14/14 GV, NV.  Đạt 100%
Cuộc vận động hai không với bốn nội dung:
- Cuộc vận động “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
-         Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”
-         Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “
( Theo bảng hướng dẫn các nội dung kiểm tra nội bộ)
·        Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
-         Cách chế biến món ăn cho trẻ
-         Nâng cao chế độ ăn cho trẻ
-         Chế độ ăn hàng ngày của trẻ, công tác cân đo hàng ngày
* Kiểm tra tình hình học tập, công tác cân đo hàng quý
- Việc rèn luyện các thói quen cho trẻ
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 98%
- Tỷ lệ trẻ huy động ra lớp. 100% đối với trẻ mẫu giáo. 38 % đối với trẻ nhà trẻ.
- Chất lượng khảo sát cuối kỳ, cuối năm
- Tỷ lệ bé khỏe, Bé ngoan đạt 98%
- Chất lượng trẻ 5 tuổi
* Kiểm tra việc thực hiện các chủ điểm
- Kiểm tra cách trang trí theo chủ điểm
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ điểm
* Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học và đồ chơi
- Sử dụng qua các tiết học và các hoạt động
* Kiểm tra các loại hồ sơ của giáo viên, của trẻ.
- Các loại hồ sơ của giáo viên
- Các loại hồ sơ của trẻ
* Kiểm tra hồ sơ bán trú
* Kiểm tra chế độ bán trú
* Kiểm tra các phong trào hoạt động của công đoàn, các tổ chức chuyên môn
- Phong trào các ngày lễ, ngày hội
* Kiểm tra công tác tài chính
- Kiểm tra các khoản thu – chi của nhà trường.
- Kiểm tra các khoản thu ở nhóm lớp
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường. thực hiện 3 công khai 4 kiểm tra
* Kiểm tra hồ sơ chuyên môn
- Kế hoạch của tổ
- Việc thực hiện của các tổ
* Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, môi trường, nước sạch.
- Chế độ vệ sinh ở các nhóm lớp
- Vệ sinh môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp
- Vệ sinh ở nhà bếp
- Khơi thông cống rãnh
- Thu gom và xử lý rác thải
* Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
          
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
 
Thời gian thực hiện
NỘI DUNG CÔNG  VIỆC
 
Thanh tra chuyên môn Thanh tra chuyên đề
Thanh tra tài chính
Tháng 8-2015 - Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện các chuyên đề
- Kiểm tra việc thực hiện việc rèn luyện nề nếp các nhóm lớp, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần
- Kiểm tra hồ sơ bán trú
 
- Kiểm tra công tác chuẩn bị ngày khai giảng
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, cảnh quan, việc khơi thông cống rảnh thu gom và xử lý rác thải
- Kiểm tra tỷ lệ huy động ra lớp
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
- Kiểm tra cơ sở vật chất trong toàn trường
- Kiểm tra  công tác làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí các nhóm lớp, viết các bài dự thi do cấp trên phát động
- Kiểm tra việc thực hiện luật ATGT ở CBGV
 - Kiểm tra công tác tài chính
 - Kiểm tra công tác tổ chức các hội nghị;
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầu năm học;
 
Tháng 9 - 2015 - Kiểm tra việc hiện quy chế chuyên môn, thực hiện các chuyên đề
- Kiểm tra tỷ lệ huy động ra lớp
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
- Kiểm tra việc thực hiện việc rèn luyện nề nếp các nhóm lớp, tỷ lệ đi học chuyên cần .
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. Thanh tra toàn diện và chuyên đề cô: Cô Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Thảo,
 
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, cảnh quan, việc khơi thông cống rãnh thu gom và xử lý rác thải.
- Kiểm tra việc lên biểu đồ tăng trưởng
- Kiểm tra chế độ ăn của trẻ, chế độ vệ sinh việc thực hiện ATTP  cho trẻ
- Kiểm tra hồ sơ bán trú – Kiểm tra việc thực hiện các phong trào và các cuộc vận động
- Kiểm tra việc thực hiện luật ATGT ở CB NV
- Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, và an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
- Kiểm tra số liệu điều tra phổ cập.
- Kiểm tra công tác tài chính
- Kiểm tra kết quả cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ.
- Giải quyết các đơn thư khiếu nại trong trường.
Tháng 10- 2015 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. Thanh tra toàn diện và chuyên đề cô: Cô Nguyễn Thị Hiền. Cô Phan Thị Anh. Bùi Thị Hoa. nguyễn Thị Hằng.
- Kiểm tra chế độ ăn của trẻ, chế độ vệ sinh ATTP cho trẻ
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học và đồ chơi của GV
- Kiểm tra công tác phòng chống bão lũ và an toàn tuyệt đối cho trẻ
 - Kiểm tra công tác phòng bệnh cho trẻ mùa đông
- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên môn, cách trang trí lớp theo chủ điểm
- Kiểm tra hồ sơ bán trú
- Kiểm tra các khoản thu- chi trong nhà trường
- Kiểm tra việc thực hiện lồng ghép các nội dung trong các phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực và thực hiện các cuộc vận động
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, việc xử lý, thu gom rác thải đung quy định.
- Kiểm tra hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.
- Kiểm tra chất lượng ăn bán trú.
- Giải quyết đơn thư KNTC.
Tháng 11 -2015  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, phương pháp đổi mới hình thức chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi 
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. Thanh tra toàn diện và chuyên đề cô: Bùi Thị Mỹ Hạnh. Lê Thị Thùy. Nguyễn Thị Định
 
 - Kiểm tra hồ sơ bán trú, hồ sơ tài chính
- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề, công tác vệ sinh môi trường ở các nhóm lớp
- Kiểm tra chất lượng thao giảng ở các tổ chuyên môn
 - Kiểm tra việc thực hiện các phong trào : văn nghệ,
 - Kiểm tra chế độ ăn cho trẻ
- Tổ chức Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.
 - Kiển tra công tác phòng bệnh cho trẻ về mùa đông.
- Kiểm tra việc ứng dụng CNTT, khai thác và sử dụng trang Web;
- Giải quyết đơn thư, khiếu nại trong trường;
 
Tháng 12- 2015 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn , việc sử  dụng đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. Thanh tra toàn diện và chuyên đề cô:- Trần Thị Hằng. Nguyễn Thị Thuý Hà
 
- Kiểm tra chất lượng bữa ăn cho trẻ
- Kiểm tra việc lòng ghép các chuyên đề vào trong chương trình CSGD trẻ
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường giao phó
- Kiểm tra chế độ ăn cho trẻ, công tác vệ sinh nhà bếp
- Kiểm tra công tác bồi dưỡng giáo viên dụ thi giáo viên giỏi tĩnh.
 - Kiểm tra công tác cân đo và khám sức khỏe  định kỳ lần II cho trẻ.
- Kiểm tra công tác cập nhật phần mềm kiểm định chất lượng và hồ sơ minh chứng  kiểm định chất lượng.
 
Tháng 1- 2016  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp CSGD trẻ ở các độ tuổi
- Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 ở các nhóm lớp
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. KT chuyên đề cô:  Lâm Thị Huyền, Nguyễn Thị Thảo
 - Kiểm tra chế độ ăn bán trú, ăn phụ
 - Kiểm tra vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở các nhóm lớp
 - Kiểm tra việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong kỳ 1 của CB GV
- Kiểm tra công tác đánh giá xếp loại học kỳ 1 của từng CB GV việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 của nhà trường
- Kiểm tra tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán;
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học;
- Giải quyết các đơn thư khiếu nại trong trường
 
Tháng 2- 2015 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình học kỳ 2 đung quy định
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. KT chuyên đề cô:  Nguyễn Thị Định, Trần Thị Hằng
- Kiểm tra cách trang trí lớp, đồ dùng đồ chơi theo chủ điểm
 - Kiểm tra công tác tổ chức trồng cây đầu năm, cảnh quan môi trường ở các nhóm lớp
- Kiểm tra chế độ ăn của trẻ, việc thực hiện các chế độ vệ sinh ở các lớp
 - Kiểm tra công tác tài chính, chế độ chính sách đối với CB GV trong nhà trường
 - Kiểm tra công tác trước trong và sau tết  nguyên đán thời gian nghỉ tết, chế độ nghỉ
- Kiểm tra công tác phòng chống rét cho trẻ mùa rét
- Kiểm tra việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của CB GV  trong học kỳ 2
Tháng 3 - 2016 - Kiểm tra chương trình quy chế chuyên môn, công tác đổi mới phương pháp giảng dạy
 - Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. KT chuyên đề cô: Lâm Thị Huyền.
- Kiểm tra công tác cân đo lần III
- Kiểm tra việc tổ chức phong trào thao giảng, phong trào làm đồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra chất lượng thi giáo viên giỏi tỉnh.
- Kiểm tra chế độ ăn cho trẻ, chất lượng, Chế độ vệ sinh ATTP trong nhà trường
- Kiểm tra công tác tài chính . Hồ sơ  và các loại sổ, chứng từ
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, việc khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải
- Kiểm tra công tác vệ sinh nhà bếp, việc khám sức khỏe định kỲ cho cô cấp trường
Tháng 4 - 2016 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác đổi mới giáo dục chăm sóc trẻ ở các độ tuổi
- Kiểm tra các HĐ trong nhà trường, KT hành chính, HĐSP của GV. KT chuyên đề cô
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường ở các nhóm lớp
- Kiểm tra thực hiện các kỳ chuyên đề, việc lồng ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện  vào chương trình CSGD trẻ.
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra chất lượng ăn bán trú, hồ sơ sổ sách bán trú- Kiểm tra hồ sơ tài chính, việc thu – chi cuối năm.
Tháng 5 - 2016  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc tổ chức ôn tập cuối năm
 
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi và việc bồi dưỡng trẻ yếu kém.
 - Kiểm tra việc xếp loại cán bộ quản lý, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Kiểm tra công tác thu – chi cuối năm
- Kiểm tra tổ chức tổng kết , khen thưởng cuối năm học.
- Kiểm tra công tác xếp loại cuối năm.
- Kiểm tra chế độ ăn bán trú
- Kiểm tra việc thực hiện các phong trào
 
Nơi nhận :                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD – ĐT
- Lưu VP
 
 
                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Minh
       
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn