KẾ HOẠCH Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường MN Vĩnh Lộc năm học 2016-2017

Thứ bảy - 29/10/2016 20:43
KẾ HOẠCH Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường MN Vĩnh Lộc năm học 2016-2017
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC
 

Số:    /KH-TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Vĩnh Lộc, ngày 25 tháng 10 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí của trường MN Vĩnh Lộc  năm học 2016-2017
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Hà Tĩnh, của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, Kế hoạch số 595 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc  ngày 18/10/2016 về xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trường mầm non Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           - Nâng cao nhận thức của toàn thể CB-GV-NV về ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và học sinh trong toàn đội ngũ đối với việc phòng, chống tham nhũng;
         - Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục;
         - Phát huy vai trò của từng CB-GV-NV trong việc quản lý nhà trường về hoạt động giáo dục, qua đó tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng trong lĩnh vực hoạt động của nhà trường.
          - Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tiến hành đồng bộ từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên và người lao động,. Gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
          II. NỘI DUNG
         1. Công tác quản lý
       Ban giám hiệu trường Mầm non Vĩnh Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm học 2016- 2017, được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012; Nghị định số 47/2007/NĐ-CP và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học sinh.
           2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng
         - Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh, bạch đối với việc kê khai thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009; công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, công tác tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường, công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản, các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học, hoạt động kiểm tra.
           -  Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác, đặc biệt chú ý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị;
             - Thực hiện quy tắc ứng xử nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị;
          - Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường;
            - Riêng đối với Ban giám hiệu nhà trường điều chỉnh quy trình, tiêu chuẩn hợp đồng lao động, công tác tuyển sinh đầu năm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuyển dụng đúng trẻ trong địa bàn, đúng độ tuổi, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.
             III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Trách nhiệm của Trường Mầm non Vĩnh Lộc
          - Bộ phận phụ trách công tác quản lý của nhà trường tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng, chống tham nhũng trong toàn thể CB-GV-NV; Phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng, chống tham nhũng đến CB-GV-NV ; giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong CB-GV-NV thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường
          - Bộ phận Ban giám hiệu và Ban mua sắm của trường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; hoạt động mua sắm tài sản, xây dựng sửa chữa và quản lý đầu tư trang thiết bị; xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng; Thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho CBCC, viên chức, lao động; Thực hiện công khai trong xét tặng các danh hiệu thi đua, công tác khen thưởng của nhà trường
Bộ phận Ban gian hiệu nhà trường thực hiện công khai tuyển dụng người lao động; tuyển sinh đầu năm; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và theo dõi việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng.
         - Bộ phận Ban thanh tra nhân dân phối hợp với Văn phòng thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; hoạt động mua sắm tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất; thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn thu, khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đúng quy định, quy chế hiện hành.
           Ban giám hiệu thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng; kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật; Thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng theo quy định.
          2. Trách nhiệm của cán bộ pháp chê:
          - Xây dựng và thực hiện kế hoạch với hình thức phù hợp;
         - Tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và XD báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng của trường theo quy định.
        - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật Phòng, chống tham nhũng vào trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          IV. THỜI GIAN
          Hiệu trưởng triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo từng năm; có tổng kết mỗi năm và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Phòng) chậm nhất là ngày 15 tháng 11 để Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Thanh tra Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
         Trên đây là kế hoạch thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng của Trường Mầm non Vĩnh Lộc. Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ pháp chế nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng  thực hiện trong  nhà trường ./
 
Nơi nhận:                                                                  
- Phòng giáo dục;                                                                                          
- Tổ CĐ, CM;
-Lưu VT.                                                                                                    
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Minh
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương , PHT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn