KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Năm học 2014 – 2015

Thứ sáu - 26/12/2014 16:24
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc học MN, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục Mầm Non.
Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày    tháng 11 năm 2011 của Bộ GD – ĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi cấp học Mầm non
Căn cứ công văn số    /KH- PGD& ĐT ngày   tháng   năm 2014 về kế hoạch hoạt động nhiệm vụ tháng  của Phòng GD- ĐT Can Lộc
Căn cứ tình hình thực tiễn của trường MN Vĩnh Lộc.
Xét nhu cầu năng lực của các thí sinh dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và yêu cầu  Hiệu trưởng của trường MN Vĩnh Lộc.
Trường MN Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu của Hội thi:
1.1. Mục đích:
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc học MN, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục Mầm Non.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của  địa phương.
1.2. Yêu cầu:
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động được quy định trong Chương trình giáo dục MN.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
2. Nội dung, hình thức thi:
2.1. Nội dung thi:
2.1.1. Sáng kiến kinh nghiệm;
2.1.2. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của bậc học hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 
2.1.3. Thực hành giảng dạy 1 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2.2. Hình thức thi
2.2.1. Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi: Sáng kiến kinh nghiệm đã được ứng dụng có hiệu quả trong năm học.
2.2.2. Bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận. Nội dung tập trung về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình chăm sóc giáo dục trẻ: về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; về dạy- học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; về sử dụng đồ dùng dạy học; về nội dung Giáo dục tích hợp; về đổi mới kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh; về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; và các thông tư có liên quan, điều lệ trường Mầm non.
2.2.3. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng. Mỗi giáo viên dự thi đều phải thi giảng 1 tiết . Tiết dạy bắt buộc sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên của từng môn.
Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi khuyến khích giáo viên thi dạy thực hành  bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:
3.1.1. Đối tượng :
Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
3.1.2. Số lượng dự thi:
Khuyến khích tất cả giáo viên trong trường dự thi.
3.1.3. Điều kiện:
Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được tổ chuyên môn xác nhận; xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN
4. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi;
Giáo viên dự thi nộp Sáng kiến kinh nghiệm cho Tổ trưởng chuyên môn vào ngày 25/11/2014.BGH và Tổ chuyên môn chấm Sáng kiến kinh nghiệm kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại ở phía dưới trang cuối cùng của Sáng kiến kinh nghiệm;
Tổ trưởng nộp hai bản Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên dự thi cho Hiệu trưởng vào ngày 27/11/2013 để thẩm định lại; đồng thời gửi Email cho hiệu trưởng tại hộp thư: huongmamnonvinh@gmail.com. Ban giám khảo chấm Sáng kiến kinh nghiệm từ ngày 13 đến 15/11/2013.
Địa điểm thi kiểm tra năng lực: tại văn phòng của trường vào ngày 014/11/2013 lúc 14 h 30.
Địa điểm thi thực hành giảng dạy: Giáo viên dạy lớp nào thi ở lớp đó theo thời khóa biểu hiện hành, cũng có thể mượn  lớp song không làm ảnh hưởng đến các lớp khác. Thi thực hành giảng dạy ở tuần lễ thứ 13,14. (Tuần 13 là tiết giáo viên tự chọn, tuần 14 là tiết bốc thăm). Giáo viên đăng ký tiết dạy tự chọn cho Tổ trưởng, tổ trưởng nộp cho Phó hiệu trưởng vào  ngày 26/10/2012. Phó hiệu trưởng tổ chức bốc thăm tiết dạy sau khi thi xong phần kiểm tra năng lực.
Kinh phí hội thi: ban tổ chức hội thi lập dự trù kinh phí để hiệu trưởng duyệt từ nguồn trong và ngoài ngân sách.
5. Ban tổ chức, ban thư ký và giám khảo hội thi:
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức hội thi. Trưởng ban tổ chức là Hiệu trưởng. Phó ban tổ chức là Phó hiệu trưởng. Ban tổ chức sẽ tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ, ra đề thi kiểm tra năng lực, tổ chức cho giáo viên dự thi bốc thăm bài thi.
Ban giám khảo do Hiệu trưởng quyết định. Ban giám khảo có nhiệm vụ: coi thi, chấm bài thi kiểm tra năng lực theo lịch của Ban tổ chức; dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên.
6. Những nội dung đánh giá bài thi kiểm tra năng lực, giờ dạy của giáo viên tham dự Hội thi:
6.1.1. Sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;
6.1.2. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng  chấm độc lập;
6.1.3. Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và tổ trưởng chuyên môn để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
7. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
- Sáng kiến kinh nghiệm  đạt 6 điểm trở lên;
- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
- Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên.
Lưu ý:
Giáo viên đạt yêu cầu ở phần trên mới được tiếp tục dự thi ở các phần tiếp theo.
8. Sử dụng kết quả Hội thi:
a. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tổ và cá nhân.
b. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.
c. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được cấp Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường trong 2 năm liền kề sẽ được dự thi cấp huyện.
9. Hồ sơ đăng ký dự thi:
9.1. Đối với cá nhân:
- 1 sáng kiến kinh nghiệm có nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn và đạt từ 6 điểm trở lên.
- 1 báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên tham dự hội thi (theo mẫu).
9.2. Đối với tổ chuyên môn:
- Danh sách giáo viên đăng ký dự thi.
- Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự hội thi.
- Sáng kiến kinh nghiệm của các giáo viên tham dự hội thi.
Trên đây là Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi của trường năm học 2014 - 2015. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường biết và thực hiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giáo viên

Những tin mới hơn