QUY CHẾ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thứ năm - 08/09/2016 11:01
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
  UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC
 
Số....../QĐ-TrMN
                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
                                                  Vĩnh Lộc, ngày        tháng 9 năm 2016
 


                  QUY CHẾ
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trương năm học 2016 - 2017
          I. Những quy định chung
1 . Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động mọi tiềm năng trí tuệ của mọi thành viên trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỷ cương trong mọi họat động của nhà trường ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.
2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
Mở rộng dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập chung dân chủ. Thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải phù hợp với hiến pháp, pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm. Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Xử lý nghiêm chỉnh những hành vi lợi dụng dân chủ xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và họat động của nhà trường.
II.Thực hiện dân chủ trong nội bộ trường học
1. Trách nhiệm đối với hiệu trưởng.
* Cô: Nguyễn Thị Minh: Phụ trách chung
          - Quản lý điều hành mọi họat động của nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ họat động của nhà trường.
          - Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, cán bộ giáo viên và trẻ.
         - Lắng nghe tiếp thu những ý kiến của cá nhân, các đoàn thể trong nhà trường. Có biện pháp giải quyết đúng chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, theo quy định, theo nội quy, quy chế của nhà trường phù hợp với trách nhiệm được giao. Trong trường hợp quá thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho cá nhân, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
         + Tham gia tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và nâng bặc lương đối với cán bộ giáo viên công chức, viên chức.
         - Tổ chức thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ: Họp hội đồng sư phạm nhà trường 1 lần / tháng, họp với phụ huynh 2 lần / năm, họp sơ kết, tổng kết năm học.
         - Công khai tài chính, quyền lợi chế độ chính sách theo đúng quy định của nhà nước. Công khai kết quả kiểm tra, binh xét đánh giá công chức với cá nhân, và tổ khối trong nhà trường.
         - Gương mẫu đi đầu trong cuộc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, không dân chủ trong cơ quan như: Quan liêu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít làm sai sự thật, sai nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
         - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường học, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể cá nhân trong nhà trường, phát huy quyền dân chủ trong tổ chức họat động của nhà trường, bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà  trường, xây dựng kế hoạch năm học. Lấy ý kiến tham gia đóng góp của tập thể trong nhà trường trước khi quyết định kế hoạch năm học.
         - Xây dựng lề lối làm việc, nội quy quy chế chuyên môn, khen thưởng. Thông báo công khai tới toàn thể  cán bộ giáo viên, phụ huynh. Giải quyết các chế độ chính sách, đơn thư, khiếu nại, quyền lợi đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên và cho trẻ.
         - Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo đúng quy định. Dạy 2 tiết/tuần
         2. Trách nhiệm đối với phó Hiệu trưởng.
* Cô: Trần Thị Hương: Phụ trách mảng chăm sóc giáo dục.
          - Giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, điều hành họat động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền, phụ trách chuyên môn, trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện của trẻ trong nhà trường.
          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên, nội dung chương trình giáo dục trẻ. , kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn ký duyệt giáo án.
- Kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên, kiểm tra tài sản, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết  bị dạy học, là thành viên trong hội đồng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Công tác kiểm định chất lượng, PCGD : xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm, tổ chức các kỳ thi của trường...
- Công tác bồi dưỡng giáo viên
- Tham gia xây dựng, tuyển dụng phân công giáo viên, đề bạt khen thưởng, kỷ luật…
- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trao đổi thống nhất chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong nhà trường.
 - Thống kê số liệu chuyên môn, báo cáo tháng gửi về Phòng Giáo dục.
           - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.
 - Dạy thay 4 tiết/ tuần 
        3. Trách nhiệm của các tổ trưởng:
a. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;
b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;
c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên trong tổ.
e) Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai  lần/ tháng.
4. Trách nhiệm của giáo viên.
- Phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, nghĩa vụ của người cán bộ giáo viên, phâp lệnh công chức, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giáo dục. chuẩn về đạo đức nhà giáo,
- Phục tùng sự phân công, chỉ đạo hướng dẫn của hiệu trưởng. Phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, trước pháp luật của nhà nước về thi hành nhiệm vụ của mình.
- Có lối sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết nội bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái, quan liêu và việc làm khác vi phạm dân chủ kỷ cương nề nếp trong nhà trường. Có ý thức xây dựng tập thể sư phạm trong nhà trường vững mạnh, giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín của người giáo viên, tôn trọng đồng nghịêp, tôn trọng trẻ, không thô bạo với trẻ, bảo vệ uy tín của nhà trường.
- Khi được giao nhiệm vụ hoặc được cử đi học tập huấn về phải có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với hiệu trưởng.
- Giáo viên phải hiểu biết và tham gia góp ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đoàn thể trong nhà trường về các nội dung:
+ Các chủ trương chính sách chế độ của Đảng và nhà nước đối với cán bộ giáo viên.
+ Những quy định về sử dụng tài sản, về xây dựng cơ sở vật chất, các  khoản đóng góp của trẻ. Việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi tài chính theo quy định hiện hành,
+ Tham gia ý kiến xây dựng vào các báo cáo xây dựng kế hoạch năm học, sơ kết tổng kết, nhận xét đánh giá công chức.
- Là người đại diện cho nhà trường tổ chức các họat động thực hiện dân chủ hóa của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của phụ huynh học sinh về tình hình trẻ, phản ánh cho hiệu trưởng để kịp thời giải quyết.
           5. Trách nhiệm đối với kế toán: Cô: Phạm Thị Liên
- Giúp việc cho hiệu trưởng về nguyên tắc tài chính thu chi theo chủ trương.
-Tham mưu giúp hiệu trưởng về kế hoạch mua sắm thiết bị sửa chữa hàng năm, trực tiếp chịu trách nhiệm thanh quyết toán thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính, theo quy định.
- Báo cáo các khoản tài chính mà cấp trên nhà trường yêu cầu theo quy định.
- Kiểm kê tài sản, đầy đủ hồ sơ sổ sách tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ theo quy định về tài chính.
  - Tổng hợp báo cáo các giao dịch với phòng Giáo dục - Đào tạo, mọi việc có liên quan đến tài chính, hoàn thành các thủ tục nâng lương, bảo hiểm xã hội, ytê, hợp đồng lao động, mọi thủ tục giấy tờ có liên quan đến tài chính.
          - Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng. Phụ trách công tác nhập dữ liệu PIMS
          - Quản lý tài sản của nhà trường, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các tài sản, thiết bị, kiểm kê theo định kỳ, thống kê báo cáo
  -Thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc trong thu chi tài chính, mua sắm …
            -  Quản lý hồ sơ tài chính theo quy định.
  - Làm lương cho CBGVNV  hàng tháng.
- Thực hiện đúng chế độ chính sách nhà giáo, thanh quyết toán kịp thời, đúng chế độ hiện hành.
 - Quản lý mọi tài sản của văn phòng.
- Tham gia vào các hoạt động của trường do hiệu trưởng phân công.    
- Làm tất cả mọi việc phải trình và xin ý kiến của hiệu trưởng.
6. Trách nhiệm đối với thủ quỹ. Cô: Nguyễn Thị Thảo
- Thu và chi cấp phát tiền phải đảm bảo chính xác đúng đối tượng, đủ số lượng, theo đúng phiếu hay danh sách đã được chủ tài khoản ký duyệt.
- Tự chịu trách nhiệm quản lý cất giữ tiền quỹ. Không được chi khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng.    
   7.Trách nhiệm của y tế: Cô: Dương Thị Dung
-   Xây dựng kế hoạch y tế học đường. Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lân/ năm.  Báo cáo cân đo lên phòng
         -   Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường
         -   Phụ trách cân đo, theo dõi biểu đồ sức khỏe của trẻ trong toàn trường
         -   Quản lý tài sản trang trí băng rôn khẩu hiệu, loa máy, cờ, trang phục múa của trẻ……..
        -Theo dõi và cập nhật công văn đi, đến.
        -    Các nhiệm vụ khác khi được phân công…….
8. Trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường.
- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ trưởng, các tổ là người đại diện cho các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm tham mưu đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những nội quy của quy chế.
         - Chấp hành tốt những họat động dân chủ trong nhà trường, lề lối làm việc chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể do mình phụ trách, những quy định của bộ giáo dục, nội quy quy chế của nhà trường, phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoản thể, bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
- Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, lắng nghe ý kiến quần chúng, phát hiện những quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết.
- Ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh thu nhập những ý kiến của các bậc phụ huynh về những việc có liên quan đến sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc CSGD trẻ. Vận động các bậc phụ huynh thực hiện tốt các chế độ chính sách mà trẻ được hưởng, nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định. Cùng nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và nhiệm vụ năm học.
         9. Quan hệ giải quyết công việc giữa nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.
- Nhà trường phải phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên (Phòng Giáo dục – UBND xa Vĩnh Lộc), thực hiện nghiêm túc đúng quy định về chế độ báo cáo phản ảnh những vướng mắc khó khăn của nhà trường, những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, đề nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết, không giải quyết những vấn đề vượt cấp, không giải quyết trực tiếp những vấn đề thuộc quyền hạn của các đoàn thể trong nhà trường.
- Xử lý nghiêm khắc với những cán bộ giáo viên nhân cơ hội báo cáo sai sự thật, không trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm.
- Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chủ quản, với chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 III. Những điều khoản thi hành.
- Quy chế này được triển khai tới toàn bộ cán bộ giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng thực hiện tốt. Cá nhân nào vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.
 - Hội đồng thi đua nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn theo dõi việc thực hiện quy chế này. /. 
    Nơi nhận:
-         Như trên.
-         Lưu vp
    
                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                          Nguyễn Thị Minh
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn