KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG

Thứ tư - 28/12/2016 21:19
Trường MN Vĩnh Lộc Xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên giỏi trường năm học 2016-2017
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON  VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    /KH-TMN
 
Vĩnh Lộc, ngày 06 tháng 12 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Căn cứ  thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Trường mầm non Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016- 2017 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non;
2. Yêu cầu
- Triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hội thi đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên  trong trường.
- Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung, hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 phần thi.
a- Kiểm tra năng lực: Giáo viên làm một bài thi viết về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành.
b- Thi thực hành: Tổ chức hoạt động giáo dục
-  Mỗi giáo viên tổ chức một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên tự chọn.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Đối tượng tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường mầm non Vĩnh Lộc.
- Điều kiện tham gia hội thi:
+ Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong  năm tổ chức hội thi.
+ Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 1 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
3. Số lượng tham gia Hội thi:
Qua rà soát về điều kiện tham gia dự thi, số lượng giáo viên tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường Mầm non Vĩnh Lộc là 12 đ/c
(Có danh sách cụ thể đính kèm)
4. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân của các đ/c giáo viên tham gia Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng.
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tham gia Hội thi tự sáng tạo có xác nhận của Hiệu trưởng về việc đã ứng dụng đạt hiệu quả cao tại các cơ sở GDMN
 
III. ĐÁNH GIÁ HỘI THI
1. Đánh giá các nội dung thi:
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên.
- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của ban đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.
- Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi do 2 giám khảo trở lên chấm độc lập.
2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
- Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường phải dạt các yêu cầu sau:
a. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 10  năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo)
b. Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
c. Bài thi thực hành phải đạt loại giỏi
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian tổ chức hội thi
- Ngày 12/12/2016: Tổ chức thi kiểm tra năng lực
- Từ ngày 19 đến 22/12/2016: Tổ chức thi  thực hành.
2. Địa điểm thi: Tại trường Mầm non Vĩnh Lộc
Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Vĩnh Lộc, yêu cầu các tổ chuyên môn,  giáo viên nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường đã đề ra./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);
- Các tổ, khối, GV các lớp (Để thực hiện)
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Minh
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương , PHT

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn