KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

Thứ bảy - 29/10/2016 20:35
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:        /KH-TrMN                 Vĩnh Lộc, ngày    tháng 09 năm 2016
 
          KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016  - 2017
 
 
 

          Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên  giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT
Căn cứ vào Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng BGD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;
Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm 2016 - 2017;
Căn cứ kết luận số 178-TB/HU của Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị bàn nhiệm vụ năm học 2016-2017;
Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên MN, TH, THCS  năm học 2016-2017;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của giáo viên, trường mầm non Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBGV, NV.
1.1 Số lượng:
* Tổng số: 23 (trong đó CBQL: 2. GV 15. Nhân viên 6)
- Biên chế: 14, ngoài biên chế 9 (trong đó CBQL: 2. GV 12. Nhân viên 0)
1.2 Trình độ chuyên môn:
* Tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn 85 %(trong đó trên chuẩn 85 %. Cụ thể:
- Đại học: 15 ; Cao đẳng 3 ; Trung cấp 5
1.3 Tổ chuyên môn: Gồm có 3 tổ
- Tổ MG 5 lớp có 11 thành viên ;
- Tổ nhà trẻ: 2 lớp 5 thành viên .
- Tổ Văn phòng.  1 ; 7 thành viên.
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1: Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Can Lộc, đặc biệt là các đ/c chuyên viên phụ trách bậc học.
- Được sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền đại phương xã nhà, phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng sâu rộng.
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học và các chuyên đề tương đối đầy đủ.
- Kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì, xiết chặt.
- Trình độ trên chuẩn ngày càng được nâng cao.
- Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức học tập cao.
2.2: Khó khăn:
- Một số giáo viên từ nấu ăn lên nên hạn chế về chuyên môn trong giảng dạy cũng như cách tiếp thu các kiến thức còn hạn chế.
- Ý thức tự giác trong công việc cũng như trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng còn hạn chế.
- Giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chưa nắm bắt hết các nội dung bồi dưỡng.
II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BDTX CHO CBQL, GV  NĂM HỌC 2016 - 2017:
1.  Mục tiêu:
 - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục giáo viên nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường. Cũng cố vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDMN ở các độ tuổi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện lồng ghép bộ chuẩn phát triển cho trẻ năm tuổi vào trong các lĩnh vực phát triển.
-  Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
2. Nội dung:                                      
2.1) Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp học (30 tiết/năm học)
- Thời lượng: 30 tiết/năm học
- Nội dung bồi dưỡng:
+ Công tác phát triển đội ngũ.
+ Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ học bán trú và phòng chống suy dinh dưỡng.
+ HD tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ 12 - 36 tháng.
+ HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ.
+ Giáo dục kỹ năng XH cần thiết để chuẩn bị cho trẻ MG 5 tuổi vào lớp 1.
+ HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ.
+ Chỉ thị số 3011/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành GD.
- Hình thức học:
+ Tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT, Cụm chuyên môn liên trường và nhà trường tổ chức.
+ Tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Thời gian học: từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017
2.2) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dướng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. (học phần địa phương)
- Thời lượng: 30 tiết/năm học
- Nội dung bồi dưỡng:
+ Tổ chức hoạt động góc trong trường MN.
+ Hướng dẫn hồ sơ, XD kế hoạch BDTX cá nhân.
+ Hướng dẫn cách học, cách ghi chép sổ BDTX cá nhân.
+ Hướng dẫn nhà trường công tác đánh giá BDTX của giáo viên.
+ Hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
+ Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ.
+ Hướng dẫn công tác quản lý bán trú ở trường MN.
+ Thông báo số 178-TB-HU ngày 15 tháng 8 năm 2016 kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị bàn nhiệm vụ năm học 2016-2017.
- Hình thức học:
+ Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, nhà trường tổ chức.
+ Tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Thời gian học: từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017                            
2.3) Nội dung bồi dưỡng 3
- Thời lượng: 60 tiết/năm học.                                                                       
- Nội dung: Năm học 2016 - 2017 lựa chọn bồi dưỡng qua các modun sau:
- Hình thức, thời gian học:
 
 
Tên và nội dung mô đun
 
Tự học
Tập trung
 
Lý thuyết Thực hành
MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 9 6  
MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức 9 6  
MN 28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 9 6  
MN 40. Phối hợp với gia đìn để giáo dục trẻ mầm non 9 6  
4 . Hình thức bồi dưỡng thường xuyên.
-  Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
-  BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Bồi dưỡng thông qua các Hội nghị trực tuyến, qua mạng (qua Website, diễn đàn),  chủ động tải đủ các văn bản, tài liệu, bài giảng điện tử, băng hình, các bài giảng tập huấn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT .
            III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Nội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Thời gian thực hiện Đơn vị, người  chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;
- Quán triệt kết luận  số 05 của BTV HU .
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 2 tiết
- Tự học 8 tiết
Tháng  8,9/2016 Trường MN
2. Công tác phát triển đội ngũ và giáo viên mầm non.
3. Khung kế hoạch thời gian năm học.
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 2 tiết;
-  Tự học 6 tiết.
Tháng  8,9/2016
4. HD tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ 12 - 36 tháng
5 - HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ
- HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ
 
6 - Giáo dục kỹ năng XH cần thiết để chuẩn bị cho trẻ MG 5 tuổi vào lớp 1
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 6  tiết
-  Tự học 6 tiết.  
Tháng  9/2016 Phòng GD
 
Nội dung 2
 - Hướng dẫn công tác xây dựng bộ minh chứng đánh giá CBQL, GVMN -
- Tổ chức hoạt động góc trong trường MN
- Hướng dẫn hồ sơ, XD kế hoạch BDTX cá nhân
- Hướng dẫn cách học, cách ghi chép sổ BDTX cá nhân
- Hướng dẫn nhà trường công tác đánh giá BDTX của giáo viên.
 
 
 
 
 
 
 
CBQL, GV các trường MN
 
 
 
 
 
 
 
- Học tập trung 20 tiết (15 LT, 5 TH)
- Tự học 10 tiết
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8/2016
 
 
 
 
 
 
 
Phòng GD Tháng 8/2016
Nội dung 3  MN 20:  Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
1: Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học
2: Những thay đổi căn bản của đổi mới pp dạy học
3: Những điều cần lưu ý khi đổi mới
4: Thực hành
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 6 tiết
- Tự học 9 tiết
Tháng 9,19/2016  Văn phòng trường MN.
Lê Thị Thùy, NguyễnThị Hằng
MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
I: Mục tiêu
II: Nội dung
III: Thực hành
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 6 tiết
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 9, 10,11/2016 
 
 
 
 
 
Trường MN
Lê Thị Thùy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
1. Vị trí và vai trò của đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non;
2. Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non;
3. Hướng dẫn sử dụng các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non;
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 6 tiết
- Tự học 9 tiết
 
 
 
 
Tháng 10,11, 12/2016 
 
 
 
 
 
Trường MN
 
Trần Thị Hương Nguyễn Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 40. Phối hợp với gia đìn để giáo dục trẻ mầm non
1. Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non.
2. Nội dung phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non.
3. Phương pháp phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non.
4. Hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non.
CBQL, GV các trường
MN
 
 
 
 
 
 
- Học tập trung 6 tiết
- Tự học 9 tiết
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 1112/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Trường MN
 
Trần Thị Hương
 
 
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BDTX NĂM HỌC  2016 – 2017
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun chỉ thị, nhiệm vụ năm học  
2 Trần Thị Hương P. Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun 28,40  
3 Nguyễn Thị Hằng TTCMMG Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun.  20,28  
4 Lê Thị Thùy TTCMNT Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun. 20,22
 
 
           
V. Tổ chức đánh giá.
1. Đánh giá và xếp loại:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng: MN 20, MN 22, MN 28, MN 31
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi; loại khá; loại trung bình; loại không hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
2. Phương thức đánh giá:
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ tại tổ chuyên môn  thông qua các báo cáo chuyên đề, điểm được áp dụng và đánh giá như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm) .
- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3 và các mô đun gọi là điểm thành phần.
3. Đánh giá, thang điểm:
a) Nội dung 1 và nội dung 2: Mỗi nội dung 10 điểm, trong đó:
- Điểm kiến thức, kỹ năng điểm tối đa: 5 điểm.
- Điểm vận dụng tối đa: 5 điểm.
b) Nội dung 3: 10 điểm (Bình quân điểm các modun)
 Mỗi modun:
- Điểm kiến thức, kỹ năng 5 điểm.
- Điểm vận dụng 5 điểm.
c) Tổng điểm: 30 điểm
Nội dung 1+ Nội dung 2+ Nội dung 3 (Điểm bình quân của các modun tự học)
4. Thời gian thực hiện:
   - Tháng 9, 10/2016:
     + Hoàn thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học của trường. Kế hoạch tổ, cá nhân.
    - Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:
    + Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung  và cụm chuyên môn liên trường.
    - Tháng 4/2017: Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
   - Nộp kết quả BDTX về Phòng GD&ĐT.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Trách nhiệm của hiệu trưởng:
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường theo thẩm quyên và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại quy chế này.
- Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện quy chế này.
2. Tổ chuyên môn:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
3. Trách nhiệm của giáo viên:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo và cán bộ quản lý trường mầm non Vĩnh Lộc năm học 2016 - 2017, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trường mầm non Vĩnh Lộc nghiêm túc thực hiện./.
VII. KINH PHÍ BỒI DƯỠNG
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- BGH, Tổ CM, GV;
- Lưu: VT.
                                                                               
  
                                                                                                                 Nguyễn Thị Minh                                                 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                       KT/TRƯỞNG PHÒNG
                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương , PHT

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn